PRIVACY POLICY

Dit is de Privacy Policy van SendtoDeliver (hierna te noemen “SendtoDeliver”, “wij,” “ons” of “onze”),
een onderneming aan de Herengracht 420, Amsterdam. SendtoDeliver is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 000040679586.

Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie
tot onze website sendtodeliver.nl. Wij verzamelen deze gegevens wanneer je onze website bezoekt
met jouw computer, tablet of mobiele telefoon. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die
in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG), de op de
AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Onze Privacy Policy is van toepassing op iedereen die toegang heeft tot onze website. Door het
gebruiken van onze website, begrijp je en ga je akkoord met het feit dat SendtoDeliver gegevens
verzameld met betrekking tot cookies en wij contact opnemen met jou – mits jijzelf jouw
gepersonaliseerde gegevens achterlaat op onze website.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die je ons verstrekt:

 • E-mailadres
 • Naam
 • IP-adres
 • Communicatie tussen jou en SendtoDeliver (wij mogen je dienst-gerelateerde e-mails
  sturen)

Informatie over logbestanden

Wij verzamelen alleen informatie die jouw browser stuurt als je onze website bezoekt wanneer dit
noodzakelijk is voor het goed functioneren van de website. Deze informatie heet ook wel:
logbestand. Onder het goed functioneren van de website verstaan wij met name het beschermen
van de website tegen handelingen die de veiligheid van de website en van jouw computer in gevaar
kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals jouw IP-adres, browser-type,
browser-versie, de pagina’s van onze website die je bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd
die je besteedt op deze pagina’s en andere statistieken. Deze gegevens zijn altijd gepseudonimiseerd
(oftewel ‘versleuteld’). We kunnen dus niet achterhalen wie je bent, maar wel dat je bijvoorbeeld
meerdere keren de website hebt bezocht.

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends
van de website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door jouw computer,
onze website, de webpagina’s die je bezoekt, plug-ins en door andere informatie die ons helpen bij
het verbeteren van onze website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden
die worden opgeslagen op jouw harde schijf of in het geheugen van jouw Computer. Cookies kunnen
jouw computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen
anoniem informatie over jouw logbestanden. Wij gebruiken deze informatie samen met informatie
van andere gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om jou als individu te kunnen
identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics
installeert een permanent cookie in jouw webbrowser om je te identificeren. Hierdoor worden jouw
gegevens gedeeld met Google, maar alleen gegevens die wij op basis van de AVG mogen delen met
Google. Je kunt volledig voorkomen dat Google Analytics je herkent, door de cookies uit te schakelen
in je browser.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze website te ondersteunen en verbeteren
door:

 • De doeltreffendheid van onze website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
 • Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de website; Privacy
  Policy
 • Technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen jouw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging

Wanneer SendtoDeliver, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa
bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname,
faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de website zijn verzameld
onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze
Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot jouw informatie
en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een
huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om jouw
informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het
opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, jou en
anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over jou kan worden geopend, bewerkt
en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek
of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins
schade te voorkomen.

SendtoDeliver heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw
gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de website
wordt beveiligd. Echter, SendtoDeliver kan niet verzekeren dat de informatie op de website niet
wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor
het beheren van de e-mails tussen jou en SendtoDeliver. Wij zij niet verantwoordelijk voor de
functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Jouw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich
buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming
kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer jouw
persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze
buiten de EU worden verwerkt.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart SendtoDeliver
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden
waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien je meer informatie wilt over hoe lang jouw
specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kun je contact opnemen met
info@sendtodeliver.nl.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer je inzage wil in jouw persoonsgegevens, als je jouw gegevens wilt wijzigingen of
verwijderen of als je jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan
jezelf of aan een derde, dan kun je contact opnemen met SendtoDeliver door een e-mail te
sturen naar info@sendtodeliver.nl of een brief sturen aan:

SendtoDeliver
Herengracht 420
1017 BZ
Amsterdam

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden
die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is.
Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer je een link gebruikt om van onze website
naar een andere applicatie, website of service te gaan. Jouw gedragingen op een applicatie,
website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn
onderworpen aan hun eigen regels en beleid.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar
(‘kinderen’). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van
kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om
deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als je vermoedens hebt dat jouw kind zonder je
toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kun je contact met ons opnemen
via info@sendtodeliver.nl. Indien je als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site
en je deze wilt verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als
je het vermoeden hebt dat je als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dan kun je
contact met ons opnemen via info@sendtodeliver.nl.
Wijzigingen
SendtoDeliver kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. Je wordt daarom
geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy
Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.
Contact
Wanneer je vragen hebt over deze Privacy Policy, dan kun je contact opnemen met
SendtoDeliver door een e-mail te sturen naar info@sendtodeliver.nl.

Wijzigingen
SendtoDeliver kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. Je wordt daarom
geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy
Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer je vragen hebt over deze Privacy Policy, dan kun je contact opnemen met
SendtoDeliver door een e-mail te sturen naar info@sendtodeliver.nl.